הנחיות כתיבה

א.  כתב היד המוגש צריך לכלול:

 1. שער ראשי ובו שם המאמר ושם הכותב)
 2. תקציר
 3. ראשי פרקים לחלקי המאמר.
 4. גוף המאמר.
 5. סיכום.

ב.    עיצוב הטקסט והתקנתו

 1. יש להגיש את כתב היד בתוכנת וורד. בגופן דויד 12 אחיד לעברית ו- 12 Times New Roman ללועזית, ללא שימוש בפונטים נוספים, בגודל אותיות אחיד וברווח כפול בין השורות (כל חלקי הטקסט, ובכללם ציטוטים והערות שוליים). עם מספור רציף של המאמר מתחילתו ועד סופו.
 2. יש להבחין בין קו מפריד המציין טווח או ניגוד – למשל בין מספרים (כגון: עמ' 19-23), ובין מקף מחבר שצריך להיות בגובה ראשי האותיות, כגון: בר־אילן.
 3. אין להשתמש בראשי תיבות שאינם נקראים כמילה: תל אביב (ולא: ת"א), וכיוצא בזה (ולא: וכיו"ב). לקיצור מילים או שמות בעברית יש להשתמש אך ורק בגרש (ר' חיים) אות אחת) או בגרשיים (מהרי"ק).
 4. אין צורך לפתוח ראשי תיבות של מחברים וספרים (רשב"א, שו"ת).

ג.      עיצוב פסקאות

 1. בכל פסקה ראשונה אחרי כותרת או אחרי רווח (מתודי או אחרי ציטוט המובא כפסקה נפרדת) – השורה הראשונה מיושרת לימין ללא זיח. בכל פסקה ממשיכה – זיח נראה לעין בשורה הראשונה. ציטוט ארוך (חמש שורות או יותר) או בעל חשיבות מיוחדת להביא כפסקה נפרדת מוזחת כולה מצד ימין (בלבד), בגודל אותיות רגיל, עם רווח שורה לפניה ואחריה.
 2. ציטוט המובא בפסקה נפרדת לא יוקף במירכאות. אם יש מירכאות בתוך הציטוט הן תהינה מירכאות כפולות.
  ציטוט קצר מ-5 שורות או בעל חשיבות פחותה יובא ברצף הדברים שהוא קשור אליהם, באותה פסקה, ויוקף המירכאות כפולות.
 3. ראשי הפרקים והכותרות יודגשו באופן הנראה לעין. במידה שיש צורך בהדגשת תוכן - בפונט שמן (bold) בלבד.

 ד.  הפניות

 1. לספרים ומאמרים בגוף המאמר: בעברית - במירכאות (כפולות); שמות ספרים בלועזית – באיטליקס.
 2. סימון מספרי הערות שוליים בטקסט: כשיש מספר הערה וסימן פיסוק ברצף, סימן הפיסוק יבוא לפני מספר ההערה.
 3. הערת כוכבית באה בראש רשימת ההערות והיא מתייחסת למאמר/לפרק כולו; אין לסמן כוכבית בכותרת.
 4. ציון מספרי עמודים או הלכות וכדומה בהפניה ביבליוגרפית: בציטוט או בהתייחסות ספציפית יש להביא מספרי עמודים של העניין הנדון. 
  אין להשתמש בצורות 'ואילך, אלא יש לנקוב מספרים מדויקים. בהפניה לחיבור שלם אין צורך לציין מספרי עמודים.

ה.  הפניות ביבליוגרפיות

 1. מקרא: בראשית א, יט.
 2. חיבורי חז"ל וחיבורים רבניים: משנה, בבא קמא א, א; תוספתא, ברכות א, א; בבלי, ברכות ב ע"א; ירושלמי, דמאי ד, ג (כד ע"א); רמב"ם, הל' ברכות, ב, ה.
 3. מדרשים: מכילתא דר"י, פסחא טז (עמ' 58); מכילתא דרשב"י יח, כז (עמ' 135); בראשית רבה סז, א (עמ' 752); ספרי במדבר, בהעלותך צט (עמ' 98); ספרי דברים יד (עמ' 23)
 4. יש להוסיף לפני מספר העמוד את שם המהדיר/המהדירים במידה ונעשה בהם שימוש, כך: מכילתא דר"י, פסחא טז (מהדורת הורוביץ ורבין, עמ' 58).

ו.  כתיב ופיסוק

       יש להקפיד על עקביות לאורך כל המאמר.