אודות התחרות

המכון הגבוה לתורה ופרויקט השו"ת באוניברסיטת בר-אילן, מכריזים על פרס

"והגית בו"

בחסות הקרן על שם הרמן נפתלי וגרייס חנה הולנדר

 

מטרת הפרס הינה לעודד בני תורה, גברים ונשים, מעל גיל 35 שתורתם אינה אומנותם, להקדיש מזמנם ומרצם ליצירת עבודות תורניות משמעותיות וזאת תוך כדי מרוץ החיים, המשפחה והקריירה.

בני תורה היוצאים ממסגרות הלימוד לחיי תעסוקה מודרניים חווים מורכבות משמעותית. מחד גיסא, עוצמת הלימוד שחוו בצעירותם אמורה ללוותם בהמשך חייהם. מתיקות התורה ומשמעותה להתנהלות חייהם ברורה להם. מאידך גיסא, חינוך הילדים והטיפול בהורים, טרדות היום-יום וצרכי הפרנסה, אינם מאפשרים פניות לעיון לימודי עמוק ואינטנסיבי. במקרה הטוב, מוצא אדם הטרוד בפרנסתו זמן מועט ללימוד הדף היומי, המשנה היומית וכיוצא באלה.

תקוותנו היא כי מתן פרס וקביעת מסגרת זמן לכתיבת עבודות תביא (ותחזיר) את הלומד אל ספרי התלמוד ומפרשיו, אל ספרות המחשבה והשו"ת.

העבודות המצטיינות תזכנה בפרסים, ועבודות נבחרות נוספות תפורסמנה באתר ייעודי שיאפשר דיון ותגובות, במטרה ליצור קהילה יוצרת ולומדת.

ועדת הפרס, המורכבת מאנשי תורה ומעשה יחד עם נציג המשפחה, תקבע את הנושא השנתי (בשנת תשפ"ג הנושא יהיה "ממשקי אדם ומכונה - השלכות הלכתיות ואתיות")

ותבחן את החיבורים המוגשים לה לפי שלושה מדדים:

  • מקוריות : המאמר יכלול יסוד יצירתי-חידושי, ולא יהיה רק איסוף או סיכום של שיטות קיימות.
  • עניין ומשמעות: המאמר יעסוק בנושא שיוכרז מידי שנה ברמה הלמדנית - הלכתית, ויהיה בעל עניין ומשמעות.
  • איכות: בהירות ורהיטות באופן הצגת הנושא והרצאתו.

הפרסים:

  • סכום הפרס הכספי לזוכה במקום הראשון יעמוד על 15,000 ₪
  • סכום הפרס הכספי לזוכה במקום השני יעמוד על ₪ 10,000 ₪
  • למספר מאמרים נבחרים נוספים יוענק מאגר פרויקט השו"ת.